Klauzula informacyjna współadministratorów - Venome


Klauzula informacyjna współadministratorów

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorami, czyli podmiotami decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma ESTHETIC SOLUTIONS AT Andrzej Szymczak, Tomasz Pawelczak S.C. ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań, NIP 7822568440 („Administrator 1”) oraz Venome sp. z o.o., posiadająca NIP 7822572542 („Administrator 2”). Podmioty te będą przetwarzały Twoje dane osobowe wspólnie jako współadministratorzy („Współadministratorzy”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W celu uzyskania większej liczby informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Współadministratorów stworzyliśmy wspólny punkt kontaktowy. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie (+48) 690 020 021 lub mailowo e-mail: kontakt@dermatic.pl a także można nas odwiedzić pod adresem: ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań.

Jeżeli jednak chcesz skontaktować się z konkretnym administratorem, poniżej znajdziesz właściwe adresy skrzynek mailowych:
Administrator 1: kontakt@dermatic.pl,
Administrator 2:office@venome-global.com

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie w związku z korzystaniem przez Ciebie z oferty Współadministratorów lub w związku ze zgłoszeniem przez Ciebie chęci otrzymywania informacji handlowych od Współadministratorów.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest zrealizowanie Twojego zamówienia lub odpowiedzi na Twoje pytanie, które zostało złożone na stronie Venome (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Wówczas przetwarzamy takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, adres zamieszkania, dane rozliczeniowe. W przypadku, kiedy wyraziłaś/łeś zgodę na kierowanie do Ciebie informacji handlowych, w tym informacji o ofercie naszych sklepów lub zapisałaś/łeś się na nasz newsletter będziemy przetwarzać Twoje dane w postaci nr telefonu lub/i adresu e-mail w celu wysyłania Ci tych informacji (art. 6 ust. 1 lit. b i/lub f RODO). Naszym uzasadnionym interesem w zakresie komunikacji związanej z oferowaniem naszych usług kierowanej do dotychczasowych Klientów jest chęć podtrzymania relacji, dostarczenia aktualnych informacji o ofercie w tym o promocjach.

Czy konieczne jest podanie Twoich danych osobowych?

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli z jakiegoś powodu nie podasz swoich danych osobowych, niestety nie będziemy mieli możliwości zrealizowania Twojego zamówienia lub skontaktowania się z Tobą.

Jakie masz uprawnienia wobec Współadministratorów w zakresie przetwarzanych danych?

Ze swojej strony gwarantujemy Tobie spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, w zależności od sytuacji opisanych w art. 15-22 RODO, w szczególności gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez któregoś ze Współadministratorów, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w zależności od sytuacji opisanych w art. 21 RODO; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu naszych usług, w tym także tych świadczonych drogą elektroniczną. Mogą to być nasi pracownicy, współpracownicy, podmioty lub osoby wspierające nas przy dostarczaniu Ci usług oraz współpracujące w ramach kampanii marketingowych, a także w zakresie obsługi IT.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń.

Gdy udzielamy odpowiedzi na Twoje pytania – do czasu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć w związku z odpowiedzią.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzania opiera się na Twojej zgodzie do momentu cofnięcia jej przez Ciebie.

W jaki sposób wypełniamy nasze obowiązki wobec Ciebie jako Współadministratorzy oraz jakie są między nami ustalenia?

Swoje prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz wykonywać wobec każdego ze Współadministratorów, ale aby ułatwić Ci kontakt z nami wystarczające będzie jeżeli swoje żądanie zgłosisz do wskazanego wyżej punktu kontaktowego. Uzgodniliśmy, że punkt kontaktowy będzie w pierwszej kolejności obsługiwał Administrator 1.

Ten sam administrator jest także odpowiedzialny za przygotowanie treści informacji, którą czytasz oraz do informowania Cię o ewentualnym naruszeniu, jeżeli istnieje wysokie ryzyko, że w jego wyniku Twoje prawa lub wolności mogą być naruszone stosownie do treści art. 34 RODO.